Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm 2019 (theo mẫu đính kèm). Trường hợp chưa có báo cáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp có công văn xin gia hạn và nêu rõ lý do.
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết