Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 02/2022
Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2022)
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12/2021 và tháng 01/2022
Nghị quyết số 167/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 11 năm 2021
Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 10 năm 2021
Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 9 năm 2021
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 8 năm 2021
Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 6,7 năm 2021
Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 5 năm 2021
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 4 năm 2021
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 02 năm 2021
Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021).
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12 năm 2020
Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).
|<<    <   
1[2]345
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết