Hướng dẫn một số nội dung quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh năm 2022
Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) hướng dẫn một số nội dung quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh năm 2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa vừa ký Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh.
Điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí năm 2014
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 V/v điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí năm 2014 để triển khai kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cơ sở năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết