Công tác quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tháng 01/2014
Kịp thời chuyển cảnh báo về đồ chơi trẻ em có chất độc hại đến các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Kết quả như sau:
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết