Kết luận thanh tra Về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 28/4/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 15/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:
Kết quả thanh tra an toàn bức xạ hạt nhân năm 2023
Nội dung thanh tra cụ thể tập trung xem xét việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản có liên quan của các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, lưu giữ thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 15/3/2023 Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.
Một số điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022
Luật Thanh tra năm 2022 (Luật số: 11/2022/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Với gồm 8 Chương, 118 Điều, Luật Thanh tra năm 2022 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về thanh tra hiện nay
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa (Kết luân 225/KL-SKHCN ngày 01/03/2022)
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 25/01/2022 của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:
Ký kết giao ước thi đua khối Nội chính- Văn xã ngành Thanh tra năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 20/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh ký kết giao ước thi đua các khối thi đua năm 2022 tại  Công văn số 106/TTT-VP ngày 09/02/2022, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính - Văn xã ngành Thanh tra đã tổ chức Ký kết thi đua Khối vào ngày 23/02/2022.
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (49/KL-SKHCN)
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 12/01/2021của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết