Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa (Kết luân 225/KL-SKHCN ngày 01/03/2022)
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 25/01/2022 của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:
Ký kết giao ước thi đua khối Nội chính- Văn xã ngành Thanh tra năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 20/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh ký kết giao ước thi đua các khối thi đua năm 2022 tại  Công văn số 106/TTT-VP ngày 09/02/2022, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính - Văn xã ngành Thanh tra đã tổ chức Ký kết thi đua Khối vào ngày 23/02/2022.
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (49/KL-SKHCN)
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 12/01/2021của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết