Công bố kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
Kết quả 10/12 công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021.
Danh sách các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai năm 2021
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng trong thời gian thực hiện xét thưởng như sau:
Triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 12579/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 về việc triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (gọi chung là Giải thưởng). Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (KH&CN) thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng như sau:
Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2 năm 2021
Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai, năm 2021; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết