Thông báo tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam(Liên hiệp Hội Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) – cơ quan thường trực của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam tiếp tục triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023
Thông báo tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo nội dung tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 theo công văn số 214/LHHVN ngày 07/4/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Công bố kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
Kết quả 10/12 công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021.
Danh sách các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai năm 2021
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng trong thời gian thực hiện xét thưởng như sau:
Triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 12579/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 về việc triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (gọi chung là Giải thưởng). Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (KH&CN) thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng như sau:
Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2 năm 2021
Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai, năm 2021; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết