Mời tham dự Hội nghị cao cấp thành phố thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021 (trực tuyến)
Thông qua đề nghị của VINASA tại Công văn số 201/2021/VINASA ngày 06/10/2021 về việc mời tham dự và chủ trì đăng ký điểm cầu tại Khánh Hòa để tham gia Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo quý cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan thuộc quý cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị.
Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết