Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ: Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa.
Ngày 08/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Sở KH&CN) nhận được công văn số 01/2022/CV-VLH ngày 24/02/2022 của Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa (Viện) về việc thông báo giải thể Viện.
Báo cáo tình hình hoạt động tổ chức KH&CN năm 2020
Thực hiện quy định chế độ báo cáo, trách nhiệm lập và nộp cáo cáo tình hình hoạt động tại Điều 15 của Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đến tháng 6 năm 2020 (theo mẫu đính kèm).
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết