Báo cáo tình hình hoạt động tổ chức KH&CN năm 2020
Thực hiện quy định chế độ báo cáo, trách nhiệm lập và nộp cáo cáo tình hình hoạt động tại Điều 15 của Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đến tháng 6 năm 2020 (theo mẫu đính kèm).
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết