Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025
Ngày 28/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2667/QĐ-BKHCN phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030.
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN); Quyết định số 153/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2022 của Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/ 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển DNKHCN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) được Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 10/02/2022.
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025
Ngày 10/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình).
Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sở Khoa học và Công nghệ vừa tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổng hợp, tham gia vào Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ quốc gia.
Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025
Phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trên cơ sở Đề án 844 của Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ; Đề án 1665 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Triển khai, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Ngày 05/05/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (Kế hoạch). Theo Kế hoạch, đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa đạt được 06 mục tiêu cụ thể:
Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Theo đó, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh xác định cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau:
Quyết định phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2014 về việc phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết