Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Sở KHCN qua các thời kỳ
       
  21/10/2015 10:40        

Lịch sử hình thành Sở KHCN qua các thời kỳ

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Năm 1977 - 1983:

Ngày 21/10/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1809 UB/TC thành lập Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật và giao nhiệm vụ cho Uỷ ban. Địa chỉ số 11 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang; Văn phòng: số 50, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, dùng làm Thư viện KHKT thuộc Uỷ ban.

Ngày 20/11/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1089 UB-TC thành lập Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Khánh.

         08/1983: có tên là Ban KH&KT tỉnh Phú Khánh

Trưởng ban: Ông Nguyễn Kha; Phó Ban: Ông Quảng Mậu Nho;  Ông Lê Hồng Đức

 

   Ông Nguyễn Kha                        Ông Lê Hồng Đức

Năm 1984:

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh - Võ Hòa ký Quyết định số 872/UB-TC ngày 05/7/1984 thành lập Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và Quyết định số 873 ngày 05/7/1984 thành lập Trung tâm Triển khai ứng dụng TBKT trực thuộc Ủy ban KH&KT Phú Khánh.

Tháng 1/1987, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật: Ông Nguyễn Phước kiêm GĐ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Kỹ thuật Khánh Hòa; Phó Ban Ông Lê Hồng Đức.

Ông Nguyễn Phước

Năm 1988:

Ngày 9/7/1988, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1130/UB đổi tên và sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Ủy ban KH&KT tỉnh (Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương; Phó chủ nhiệm Ông Lê Hồng Đức và Ông Hoàng Hưng);

 

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương

Năm 1989:

Theo QĐ 83-QĐ/TW ngày 4/3/1989 của Bộ Chính trị TW Đảng khóa VI và Nghị quyết ngày 30/6/1989 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII, tỉnh Phú Khánh tách ra lại thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa kể từ ngày 01/7/1989; Ban KH&KT Phú Khánh đổi tên thành Ban KH&KT Khánh Hòa (tháng 11/1989). Trưởng ban Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương; Phó ban Ông Nguyễn Việt Niên;

  

Ông Nguyễn Việt Niên                 Ông Đoàn Duy Tăng

Năm 1993:

Ngày 06/9/1993, Bộ Khoa Học, Công Nghệ & Môi Trường có Thông tư 1450/LB-TT đổi tên các Ban hoặc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật địa phương thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ngày 05/11/1993, Q. Chủ tịch Nguyễn Thiết Hùng ký QĐ số 2492/UB đổi tên Ban KH&KT Khánh Hòa thành Sở KHCN&MT Khánh Hòa; Lãnh đạo Sở: Bà Nguyễn Khoa Dịệu Hương GĐ Sở; Ông Nguyễn Việt Niên và Ông Đoàn Duy Tăng Phó GĐ Sở.

Năm 1996:

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương nghỉ hưu. Lãnh Đạo Sở: Ông Nguyễn Việt Niên: Giám đốc; Ông Đoàn Duy Tăng, Ông Nguyễn Văn Hượt: Phó giám đốc

Năm 2004:

Ngày 24/3/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Chi ký QĐ số 83/2004/QĐ-UB đổi tên Sở KHCN&MT Khánh Hòa thành Sở Khoa học và Công nghệ, kiện toàn tổ chức bộ máy. Lãnh đạo: Ông Nguyễn Văn Hượt GĐ Sở. Ông Đoàn Duy Tăng và Đỗ Phi Phong Phó GĐ Sở kiêm GĐ Trung tâm Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Khánh Hòa;

Nguyễn Kim Hòa, Phó GĐ Sở (Sau khi Ông Đoàn Duy Tăng nghỉ hưu);

Bà Trương Thị Thu Hương, Phó GĐ Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa (sau khi Ông Nguyễn Kim Hòa chuyển công tác sang Sở Bưu- Viễn Thông, nay là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa).

                 

Ông Nguyễn Văn Hượt                  Ông Nguyễn Kim Hòa        

Năm 2008:

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo; Ông Đỗ Phi phong (Quyền. GĐ Sở); Bà Trương Thị Thu Hương (Phó GĐ Sở)

          

Ông Đỗ Phi Phong                  Bà Trương Thị Thu Hương

          Cũng trong năm này, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã giải thể theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

           Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Kỳ Hạnh làm Giám đốc Sở.

           Năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Lệ Hà làm Phó giám đốc Sở.

          Năm 2013: Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa trực thuộc Sở KH&CN theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2015: Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. Cũng trong năm này, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Cao Cường làm Phó Giám đốc sở (Sau khi bà Trương Thị Thu Hương về hưu).

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Vinh Liên Trang làm Phó Giám đốc sở (Sau khi bà Hoàng Thị Lệ Hà về hưu).

         Năm 2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; và Quyết định 2044/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 bổ nhiệm Bà Lê Vinh Liên Trang làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. (sau khi Ông Huỳnh Kỳ Hạnh về hưu).

          Phó Giám đốc Sở: Bà Nguyễn Thị Hoàng Diệp và Ông Lê Phước Đức..

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết