31/03/2020 14:46        

Quá trình công tác và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo

GIÁM ĐỐC

TS.  HUỲNH KỲ HẠNH

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn
 

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 10/1984 – 7/1990 : Trợ lý nghiên cứu – Nghiên cứu viên (Viện Hải Dương Học)

- Từ 7/1990 – 10/2003 : Nghiên cứu viên – Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 10/2003 – 7/2004 : Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 7/2004 – 6/2008 : Phó Phân Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 6/2008 – 1/2004 : Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 1/2011 – nay : Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

- Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tài khoản thứ 1 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.

- Theo dõi chỉ đạo công tác: kế hoạch, chiến lược, quy hoạch, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Bản tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng/đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý khoa học; Thanh tra sở.

- Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan.

    

PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

      

I. TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở KH&CN

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

- Phụ trách công tác: quản lý chuyên ngành (về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, hoạt động sáng kiến).

- Chủ tài khoản thứ 2 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.

 - Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở theo phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng/đơn vị: Phòng Quản lý chuyên ngành; Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi: Các dự án đầu tư tiềm lực KH&CN của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. LÊ PHƯỚC ĐỨC

ĐT: 0258. 3815253;          Email:  lpduc@khanhhoa.gov.vn

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 3/2000 đến tháng 3/2009: Chuyên viên Nghiên cứu – tổng hợp, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Từ 3/2009 đến tháng 6/2012: Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Nha Trang.

- Từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012: Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

- Từ 01/2013 đến 7/2013: Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

- Từ tháng 08/2013 đến 3/2021: Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

- Từ tháng 3/2021: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

- Phụ trách công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ISO của tỉnh; hoạt động KH&CN của các huyện, thị xã, thành phố

- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở theo phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục TĐC.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị, an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; Công tác thi đua Khối; hoạt động các đoàn thể của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

(Theo Quyết định 40/QĐ-SKHCN ngày 17/3/2021 của Sở KH&CN)

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết