19/10/2021 14:46        

Quá trình công tác và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo

GIÁM ĐỐC 

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

      

I. TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2017 - 06/2021: Phó Giám đốc Sở KH&CN

- Từ tháng 7/2021 đến nay :   Giám đốc  Sở KH&CN

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

a).Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và người đứng đầu theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

- Công tác quản lý nhà nước về quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ; hoạt động nghiên cứu – triển khai, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở;

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng; công tác thanh tra nội bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng, kỷ luật ngành;

- Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quy định; thực hành tiết kiệm; công tác phòng, chống  tham nhũng;

- Công tác quy hoạch; Kế hoạch – Tài chính;

- Công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Công tác ngoại vụ và hợp tác quốc tế;

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

c) Chủ tài khoản Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ. Quản lý, chỉ đạo, điều  hành các nguồn vốn và kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ.

d) Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho cơ quan, báo chí. Thực hiện ủy quyền công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan, báo chí theo từng vụ việc cho các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng.

đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Tỉnh và các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

e) Trực tiếp phụ trách chuyên môn: Phòng Quản lý khoa học, Thanh tra Sở, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

g) Thực hiện mối quan hệ phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ theo Quy chế phối hợp.

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. LÊ PHƯỚC ĐỨC

ĐT: 0258. 3815253;          Email:  lpduc@khanhhoa.gov.vn

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 3/2000 đến tháng 3/2009: Chuyên viên Nghiên cứu – tổng hợp, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Từ 3/2009 đến tháng 6/2012: Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Nha Trang.

- Từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012: Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

- Từ 01/2013 đến 7/2013: Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

- Từ tháng 08/2013 đến 3/2021: Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

- Từ tháng 3/2021: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, chỉ đạo giải quyết và ký các văn bản thuộc các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực được phân công;

- Công tác văn phòng gồm: Hành chính tổng hợp; công tác pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin, một  cửa; công tác dân chủ, dân vận; quốc phòng – an ninh trật tự; phòng cháy- chữa cháy; phòng chống thiên tai; khuyến học, bình đẳng giới; quản trị văn phòng; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  của tỉnh và của Sở KH&CN;

- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc Sở; Hoạt động KH&CN của các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Cam Ranh.

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; - Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN tham gia công tác thi đua của Khối; hoạt động các đoàn thể của Sở KH&CN (Công đoàn và Đoàn thanh niên);

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở KH&CN.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi: Các dự án đầu tư tiềm lực KH&CN của Sở;

b) Ký thay Chủ tài khoản cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

c) Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở KH&CN khi Giám đốc đi vắng; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo từng vụ việc (khi có yêu cầu) khi Giám đốc ủy quyền.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền; tham gia Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp phụ trách chuyên môn: Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục.

PHÓ GIÁM ĐỐC

               Tiến sĩ NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP

             ĐT: 0258. 3815568      Email: nthdiep@khanhhoa.gov.vn

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2002 – 10/2008: Giảng viên Trường CĐSP Nha Trang.

- 11/2008 – 6/2009: Giảng viên, Phụ trách Tổ Văn hóa – Du lịch, Khoa Xã hội, Trường CĐSP Nha Trang

- 7/2009 – 5/2012: Giảng viên, Phụ trách Tổ Địa lí – Du lịch, Khoa Xã hội, Trường CĐSP Nha Trang

- 6/2012 – 5/2015: Giảng viên, Phó Khoa Văn hóa – Du lịch, Trường CĐSP Nha Trang.

- 5/2015 – 10/2015: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP Nha Trang, nhiệm kì 2015-2020,

Ủy viên chi ủy Phòng ban 1, nhiệm kì 2015-2017.

- 10/2015-6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa, nhiệm kì 2015-2020;

        Bí thư Chi bộ Phòng ban 1, nhiệm kì 2015-2017;

        Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Khánh Hòa.

- 7/2016-7/2019: Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- 7/2019 – 6/2021: Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên thường trực HĐND Tỉnh,

                             Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kì 2016-2021.

- 5/2011- 6/2021: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kì 2011-2016),

                            khóa VI (nhiệm kì 2016-2021).

- 1/7/2021 – nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ.

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, chỉ đạo giải quyết và ký các văn bản thuộc các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ; xây dựng và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia các hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh;

- Chịu trách nhiệm chính và làm Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc Sở; Hoạt động KH&CN của các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa và thành phố Nha Trang.

b) Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo từng vụ việc (khi có yêu cầu) khi Giám đốc ủy quyền.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc, của cấp có thẩm quyền;  tham gia Tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở; tham gia các Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Trực tiếp phụ trách chuyên môn: Phòng Quản lý Chuyên ngành.

(Theo Quyết định  170/QĐ-SKHCN  ngày  18/10/2021  của Sở KH&CN)

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết