31/03/2020 14:46        

Quá trình công tác và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo

GIÁM ĐỐC

TS.  HUỲNH KỲ HẠNH

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn
 

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 10/1984 – 7/1990 : Trợ lý nghiên cứu – Nghiên cứu viên (Viện Hải Dương Học)

- Từ 7/1990 – 10/2003 : Nghiên cứu viên – Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 10/2003 – 7/2004 : Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 7/2004 – 6/2008 : Phó Phân Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 6/2008 – 1/2004 : Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 1/2011 – nay : Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

- Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tài khoản thứ 1 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.

- Theo dõi chỉ đạo công tác: kế hoạch, chiến lược, quy hoạch, dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, quản lý chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Tạp chí Khoa học Công nghệ& Môi trường.

-Trực tiếp chỉ đạo các phòng/đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Quản lý khoa học.

- Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan.

    

PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

      

I. TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở KH&CN

II.NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

- Phụ trách công tác: hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công tác ISO của tỉnh, quản lý chuyên ngành (về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ).

- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở.

-Trực tiếp chỉ đạo các phòng/đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Quản lý chuyên ngành.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi: Dự án đầu tư tiềm lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Công tác thi đua khối và hoạt động của tổ chức Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM  của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết