Triển khai tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/3/2021, Sở KH&CN có văn bản số 299/SKHCN-QLKH gửi các sở, ban ngành, địa phương và các viện, trường trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các đơn vị) để phổ biến Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; đồng thời kiến nghị các đơn vị đề xuất các dự án, nhiệm vụ có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao.

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết