03/12/2018 09:55        

Thông báo về người phát ngôn báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa xin thông báo Người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Họ và tên: Bà LÊ VINH LIÊN TRANG

- Chức vụ: Giám Đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0258.3824677;  

- Email:  lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết