Quảng cáo
Lượt truy cập
Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Theo yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC), các cơ quan cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (cơ quan HCNN) phải tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC, nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tốt công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN, cụ thể: 


1. Một số kết quả cụ thể của hoạt động triển khai áp dụng HTQLCL trong năm 2019:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các cơ quan HCNN tại Khánh Hòa, đảm bảo tổ chức chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản ISO 9001 mới nhất của quốc tế, phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và tích hợp với vận hành Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT). Hiện nay đã tuyển chọn được đơn vị tư vấn để hoàn thành chuyển đổi toàn bộ 182 HTQLCL trong năm 2021.

Để phù hợp với quy định về CCHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, áp dụng phần mềm một cửa điện tử để giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã có chủ trương và giao cho Sở KHCN hướng dẫn 6 sở tổ chức sáp nhập 18 HTQLCL độc lập tại các chi cục và tương đương vào HTQLCL của các sở. Từ đó, đảm bảo tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng công việc, phù hợp với các quy trình giải quyết TTHC.

Các HTQLCL trong các cơ quan HCNN đã được kiểm tra đầy đủ về hoạt động duy trì, vận hành và cải tiến trong năm 2019 theo Kế hoạch số 7006/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo việc duy trì vận hành theo đúng yêu cầu của TCVN ISO 9001 và Quyết định 19/2014/QĐ-TTg. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện các điểm không phù hợp và đã hướng dẫn khắc phục, đảm bảo cho HTQLCL phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong kiểm soát chất lượng công việc, phục vụ công tác CCHC. Ngoài ra, thông qua công tác kiểm tra tại 13 UBND cấp xã, đã hướng dẫn kỹ năng thực tế về đánh giá, kiểm tra công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã cho công chức cấp huyện.

Sở KHCN đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan HCNN áp dụng mô hình ISO để xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, làm cơ sở tích hợp quy trình điện tử trên TTDVHCCTT, thực hiện duy trì và áp dụng HTQLCL phù hợp với tình hình mới, định hướng cho việc triển khai ISO điện tử, xây dựng Chính phủ điện tử.

Công tác triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN được phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tỉnh: Đưa nội dung ISO trong kế hoạch CCHC của tỉnh và tổ chức đánh giá tiêu chí này trong hoạt động CCHC, tích hợp hoạt động kiểm tra ISO trong hoạt động kiểm tra CCHC...

Kết quả trong năm 2019, 182 HTQLCL trong 277 cơ quan HCNN tiếp tục được duy trì áp dụng, đảm bảo 100% các cơ quan HCNN từ cấp tỉnh đến cấp xã tại Khánh Hòa thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL trong hoạt động của mình, phục vu đắc lực cho công tác CCHC.


2. Tác động hỗ trợ của HTQLCL trong công tác CCHC:

Như vậy trong năm 2019, 100% các cơ quan HCNN từ cấp tỉnh, cấp huyện cho đến cấp xã đã đảm bảo duy trì áp dụng HTQLCL, thể hiện sự nổ lực cố gắng của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành, trước hết là sự chỉ đạo sâu sát và kiên quyết của UBND tỉnh; nổi bật là việc chỉ đạo áp dụng HTQLCL vào giải quyết các TTHC tích hợp với phần mềm một cửa điện tử. Các cơ quan HCNN đã làm tốt việc thiết lập, sửa đổi tài liệu, đảm bảo vai trò của HTQLCL là cơ sở cho việc thiếp lập quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo phương pháp quản lý công việc một cách khoa học. Trong năm 2019, đã có nhiều cơ quan thực hiện cải tiến trong việc tích hợp HTQLCL với các công cụ CNTT, CCHC (sử dụng văn bản điện tử thay thế cho hệ thống tài liệu bằng văn bản giấy và đưa vào hệ thống tác nghiệp điện tử E-Office để dùng chung, sử dụng QT điện tử trên TT DVHCCTT thay cho QT giấy, sử dụng kết quả đo lường chỉ số hài lòng của tỉnh cho hoạt động đo lường sự hài lòng của khách hàng…), đã đảm bảo phối hợp tốt các công cụ, phát huy hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL phục vụ cho công tác CCHC.

Với việc áp dụng công cụ kiểm soát bằng HTQLCL, đã hạn chế đến mức thấp nhất các sai lỗi trong hoạt động giải quyết công việc, tạo điều kiện cho lãnh đạo cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ; CBCCVC nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, tự kiểm soát được công việc, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và công dân; CBCC có điều kiện cải tiến phương pháp làm việc, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả, giảm các tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

HTQLCL đã tạo tiền đề cho việc ứng dụng CNTT, các quy trình ISO, quy trình nội bộ tiếp tục phát huy vai trò là căn cứ, là chuẩn mực để xây dựng các quy trình giải quyết công việc trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Một số cơ quan HCNN thực hiện tốt mô hình công tác ứng dụng CNTT kết hợp với HTQLCL, tích hợp và đồng bộ với hoạt động giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, phù hợp với cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giúp cho tổ chức, công dân theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng tại các sở, ban, ngành, UBND các cấp, kiểm soát được sai sót trong việc tham mưu các văn bản; tỷ lệ hồ sơ đảm bảo yêu cầu sớm và đúng hẹn đạt kết quả trên 90%, nhiều cơ quan đảm bảo giải quyết 100% hồ sơ đúng hẹn, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt cho nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2020, các HTQLCL của cơ quan HCNN trong tỉnh sẽ được chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo tăng cường hiệu quả, đồng bộ với việc thực hiện cuộc CM công nghiệp 4.0, triển khai Chính phủ điện tử, phù hợp vơi mô hình TTDVHCCTT, từ đó góp phần đay mạnh công cuộc CCHC của tỉnh.

Trong năm 2019, đã có một số cơ quan điển hình thực hiện tốt việc duy trì HTQLCL như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KHCN, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND thị xã Ninh Hòa...


3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại

Thuận lợi: Hệ thống văn bản QPPL đầy đủ, đồng bộ trong việc áp dụng HTQLCL và công tác CCHC, hướng dẫn kịp thời của các cơ quan chuyên môn cấp trên; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời UBND tỉnh, quyết liệt trong công tác chỉ đạo về thiết lập xây dựng quy trình nội bộ theo mô hình ISO phù hợp với quy định CCHC, đồng bộ với việc vận hành TTDVHCCTT, gắn kết chặt chẽ với việc áp dụng CNTT, chỉ đạo rốt ráo việc chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015, đưa tiêu chí áp dụng HTQLCL là nội dung đánh giá xếp hạng CCHC; lãnh đạo các cơ quan HCNN đã quyết tâm trong công tác chỉ đạo và tạo sự đồng thuận của cấp dưới và CBCCVC; một số HTQLCL đã tích lũy được kinh nghiệm triển khai, nhận thức của các CBCCVC được nâng lên qua các năm; sự hỗ trợ của CNTT gắn với công tác CCHC, sự vận hành TTDVHCC trực tuyến đã tạo sự đồng bộ; các cơ quan chủ trì đã có những hoạt động kiểm tra, hướng dẫn hiệu quả trong công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN.

Khó khăn: Các văn bản QPPL thay đổi thường xuyên, sự thay đổi về phân công nhân sự và tổ chức nên khó đảm bảo tiến độ xây dựng quy trình nội bộ, cập nhật HTQLCL; công việc trong các cơ quan HCNN ngày càng nhiều, biên chế ngày càng bị tinh giản, CBCC phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc thực hiện duy trì, áp dụng HTQLCL không kịp thời và đồng bộ; nguồn nhân lực trong cơ quan HCNN biến động, nhiều CBCCVC chưa được đào tạo cập nhật kiến thức về ISO; phần mềm một cửa mới còn phải hoàn thiện; tỉnh Khánh Hòa chưa có tổ chức tư vấn, đào tạo và chứng nhận HTQLCL; số lượng HTQLCL trong các cơ quan HCNN tại Khánh Hòa nhiều nên công tác kiểm tra HTQLCL trong các cơ quan HCNN chưa đầy đủ.

Tồn tại: Cách ban hành và cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành chưa cụ thể và rõ ràng, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình nội bộ; một số TTHC không quy định thời gian giải quyết, chưa rõ cơ quan thực hiện, quy định về bảo mật... nên không thể cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử để kiểm soát công việc; phần mềm một cửa điện tử mới chỉ cập nhật các bước lớn theo phòng/ đơn vị, do đó chưa kiểm soát hết chất lượng công việc từng cá nhân; công tác phân công, bố trí CBCC làm ISO tại một số cơ quan HCNN chưa hợp lý; biên chế của cơ quan hướng dẫn áp dụng HTQLCL tại địa phương (Chi cục TCĐLCL) còn mỏng, việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện còn khó khăn.


4. Kiến nghị, đề xuất: Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có một số kiến nghị đối với các cơ quan

Đối với Bộ KHCN: Rà soát, sửa đổi các văn bản QPPL về xây dựng, áp dụng HTQLCL cho phù hợp với các quy định CCHC, áp dụng Chính phủ điện tử; phân cấp cho địa phương chủ động lựa chọn mô hình gọn nhẹ và thích hợp, phối hợp lồng ghép với công tác CCHC tại địa phương; tham mưu Chính phủ quy định cơ chế đặc thù đối với công tác lựa chọn đơn vị tư vấn HTQLCL theo hình thức đấu thầu; tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan HCNN tại địa phương, giới thiệu các mô hình điển hình để học tập.

Đối với các Bộ, ngành: Rà soát và sửa đổi bộ TTHC kịp thời với sự thay đổi của văn bản QPPL theo 04 cấp; cụ thể quy trình và các bước thực hiện TTHC theo mô hình ISO phù hợp với tình hình thực tế giải quyết TTHC ở địa phương; cập nhật kịp thời TTHC và quy trình điện tử giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến thực hiện TTHC, đánh giá thực hiện TTHC theo định hướng đồng bộ và tích hợp với mô hình ISO.

Đối với Tổng cục TCĐLCL: Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho việc quản lý hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL, chuyển đổi sang TCVN 9001:2015; hướng dẫn áp dụng ISO điện tử; quy định cụ thể chương trình đào tạo, tổ chức cơ sở đào tạo cho công tác kiểm tra HTQLCL.

Th.Lân - Chi cục TC-ĐL-CL


Bài viết khác
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước 1
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - mục tiêu, công cụ để các Doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: 'Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh'
Ngày Nước thế giới năm 2020: Nước và Biến đổi khí hậu
Thông điệp ngày Khí tượng thế giới 2020 của Tổng Thư ký tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo với thanh niên của Sở.
Nghiệm thu kết quả đề tài “Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương”
Nghiệm thu đề tài “Phát triển cây bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa”
Các văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 1, 2 năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa
Đánh giá và thẩm định kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi”
Thông báo Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.