Quảng cáo
Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Nguyễn An Đệ

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ

    Điện thoại: 0946968318

 

 

 

 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.684.025.000 đồng. (Hai tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước:  1.666.813.000 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm mười ba ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 36 tháng (từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2019)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):     

7.1.

Nguyễn An Đệ

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.2

Đỗ Văn Thịnh

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.3

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.4.

Nguyễn Thị Nguyên Vân

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.5.

Nguyễn Tuấn Vũ

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.6.

Lê Thị Huyền

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.7.

Nguyễn Thị Hạnh

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.8.

Phạm Thị Mười

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.9.

Võ Thành Sâm

Trung tâm NC Cây ăn quả miền ĐNB

7.10.

Lê Đặng Công Toại

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Khánh Hòa


8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ 2 tháng 02/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Ghi chú

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Mô hình trồng mới và thâm canh bưởi Da Xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản theo hướng VietGAP

Ö

2

Mô hình sản xuất bưởi Da Xanh giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Ö

3

Website quảng bá cơ sở sản xuất bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Ö

4

Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng và giải pháp phát triển sản xuất bưởi Da xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ö

5

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu bổ sung và đề xuất quy trình trồng thâm canh bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

Ö

6

Bản đồ (dạng sơ đồ) khoanh vùng trồng bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ö

7

Quy trình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

Ö

8

Nhà vườn được tham dự hội thảo đầu bờ 

Ö

9

Hội thảo khoa học

Ö

10

Kỹ thuật viên VietGAP

Ö

11

Kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu quả theo tiêu chuẩn VietGAP

Ö

12

01 Bài báo khoa học

Ö

Số 5/2019

13

Báo cáo tổng hợp đề tài

Ö

9.2. Chất lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Mô hình trồng mới và thâm canh bưởi Da Xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản theo hướng VietGAP

 

Ö

 

2

Mô hình sản xuất bưởi Da Xanh giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP

 

Ö

 

3

Website quảng bá cơ sở sản xuất bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

 

Ö

 

4

Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng và giải pháp phát triển sản xuất bưởi Da xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Ö

 

5

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu bổ sung và đề xuất quy trình trồng thâm canh bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

 

Ö

 

6

Bản đồ (dạng sơ đồ) khoanh vùng trồng bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Ö

 

7

Quy trình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

 

Ö

 

8

Nhà vườn được tham dự hội thảo đầu bờ 

 

Ö

 

9

Hội thảo khoa học

 

Ö

 

10

Kỹ thuật viên VietGAP

 

Ö

 

11

Kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu quả theo tiêu chuẩn VietGAP

 

Ö

 

12

01 Bài báo khoa học

 

Ö

 

13

Báo cáo tổng hợp đề tài

 

Ö

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến được ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

1

Quy trình trồng bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa

Năm 2020 trở đi

-Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

-Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

-Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

-Hợp tác xã Cây ăn quả Khánh Đông

2

Mô hình trồng mới và thâm canh bưởi Da Xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản theo hướng VietGAP

Năm 2020 trở đi

-Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

-Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

-Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

3

Mô hình sản xuất bưởi Da Xanh giai đoạn kinh doanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Năm 2020 trở đi

-Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

-Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

-Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

-Hợp tác xã Cây ăn quả Khánh Đông

4

Website quảng bá cơ sở sản xuất bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Năm 2018 trở đi

-Hợp tác xã Cây ăn quả Khánh Đông

9.6. Về kết quả đề tài: Về những đóng góp mới:

- Bản đồ vùng trồng bưởi của tỉnh Khánh Hòa đã được xây dựng.

- Nghiên cứu bổ sung và đề xuất quy trình trồng thâm canh bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa.

- Mô hình VietGAP đã đạt chứng nhận và mô hình trồng mới là những điểm mô hình để người dân học tập và phát triển trong canh tác cây bưởi Da xanh tại Khánh Hòa.

9.7. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

+ Hiệu quả kinh tế:

- Hạch toán kinh tế trong điều kiện vật tư cơ sở vật chất (nhà kho, nhà vệ sinh) được phân bổ với chu kỳ đầu tư 10 năm thì mô hình VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng do năng suất và giá bán cao hơn.

- Khi có chứng nhận VietGAP, thương hiệu bưởi Da Xanh tại địa phương mạnh hơn, việc quảng bá, quảng cáo và tiếp cận thị trường mới dễ dàng hơn để giải quyết tốt hơn đầu ra cho sản phẩm.

+ Hiệu quả xã hội - môi trường:

- Quy trình sản xuất bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP được đề xuất từ đề tài đã được ứng dụng tại Hợp tác xã Cây ăn quả Khánh Đông (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Các vườn bưởi được ứng dụng quy trình sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị nhiễm sâu bệnh.

- Nhà vườn đã biết lựa chọn và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả, ít ảnh hưởng đến môi trường, biết cách ghi chép nhật ký sản xuất để dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

- Sản phẩm bưởi Da Xanh đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng so với thời gian quy định

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa
Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Đánh giá và thẩm định kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi”
Thông báo Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.