Advertising

Access counter
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)

1. Tên nhiệm vụ: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ).

2. Mã số nhiệm vụ:

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

            Họ và tên: Nguyễn Trọng Lương

            Trình độ học vấn: Tiến sĩ

            Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản

            Điện thoại: 0984 150 656

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 2.260,746 triệu đồng.

            Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 1.523,080 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng: 9/2017, kết thúc: 9/2019.

            Thời gian gia hạn: Không

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Ghi chú

7.1.

TS. Nguyễn Trọng Lương

Đại học Nha Trang

 

7.2.

ThS. Trần Đức Lượng

Đại học Nha Trang

Thay Nguyễn Y Vang

7.3.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Đại học Nha Trang

 

7.4.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

Đại học Nha Trang

 

7.5.

ThS. Trần Văn Hào

Đại học Nha Trang

 

7.6.

ThS. Nguyễn Hữu Thanh

Đại học Nha Trang

 

7.7.

KS. Đồng Quang Hồng

Đại học Nha Trang

 

7.8.

ThS. Nguyễn Văn Nhuận

Đại học Nha Trang

 

7.9.

TS. Vũ kế Nghiệp

Đại học Nha Trang

 

7.10.

TS. Tô Văn Phương

Đại học Nha Trang

 

8. Kế hoạch họp hội đồng KH&CN cấp tỉnh

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tuần thứ 2, tháng 2 năm 2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

 

x

 

2

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

 

x

 

3

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa.

 

x

 

4

Báo cáo chuyên đề: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương có sử dụng thiết bị tạo xung trên tàu câu tay kết hợp ánh sáng.

 

x

 

5

Báo cáo chuyên đề: Công nghệ xử lý, bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay kết hợp ánh sáng.

 

x

 

6

Báo cáo chuyên đề: Đề xuất giải pháp khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng và phương án triển khai nhân rộng kết quả đề tài sau khi kết thúc.

 

x

 

7

Biên bản xác nhận sản lượng cá ngừ khai thác của tàu thử nghiệm và tàu đối chứng.

 

x

 

8

Báo cáo đánh giá chất lượng cá ngừ (khai thác ở chuyến biển thử nghiệm thứ 3).

 

x

 

9

Tập số liệu kết quả phân tích lý hóa (độ pH, hàm lượng Axit lactic, hàm lượng NH3, phân tích mô cơ, đánh giá cảm quan chất lượng cá ngừ)

 

x

 

10

Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm công nghệ khai thác cá ngừ của 3 chuyến biển thử nghiệm.

 

x

 

11

Bản vẽ thiết kế và xây dựng hầm ngâm trung gian, ngâm lạnh sâu và hầm bảo quản.

 

x

 

12

Bộ số liệu xử lý thống kê số liệu điều tra về hiện trạng về công nghệ khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa.

 

x

 

13

Số liệu sản lượng, nhật ký khai thác của 3 chuyến biển đánh bắt thử nghiệm (khai thác, xử lý, ngâm hạ nhiệt và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng).

 

x

 

14

Kỷ yếu hội thảo

 

x

 

15

Các bài báo khoa học

 

x

 

16

Phim tư liệu phục vụ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác cá ngừ có sử dụng thiết bị tạo xung, kỹ thuật xử lý, bảo quản cá ngừ.

 

x

 

9.2. Chất lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

 

x

 

2

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

 

x

 

3

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa.

 

x

 

4

Báo cáo chuyên đề: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương có sử dụng thiết bị tạo xung trên tàu câu tay kết hợp ánh sáng.

 

x

 

5

Báo cáo chuyên đề: Công nghệ xử lý, bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay kết hợp ánh sáng.

 

x

 

6

Báo cáo chuyên đề: Đề xuất giải pháp khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng và phương án triển khai nhân rộng kết quả đề tài sau khi kết thúc

 

x

 

7

Biên bản xác nhận sản lượng cá ngừ khai thác của tàu thử nghiệm và tàu đối chứng.

 

x

 

8

Báo cáo đánh giá chất lượng cá ngừ (khai thác ở chuyến biển thử nghiệm thứ 3).

 

x

 

9

Tập số liệu kết quả phân tích lý hóa (độ pH, hàm lượng Axit lactic, hàm lượng NH3, phân tích mô cơ, đánh giá cảm quan chất lượng cá ngừ)

 

x

 

10

Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm công nghệ khai thác cá ngừ của 3 chuyến biển thử nghiệm.

 

x

 

11

Bản vẽ thiết kế và xây dựng hầm ngâm trung gian, ngâm lạnh sâu và hầm bảo quản.

 

x

 

12

Bộ số liệu xử lý thống kê số liệu điều tra về hiện trạng về công nghệ khai thác, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa.

 

x

 

13

Số liệu sản lượng, nhật ký khai thác của 3 chuyến biển đánh bắt thử nghiệm (khai thác, xử lý, ngâm hạ nhiệt và bảo quản cá ngừ đại dương trên các tàu câu tay kết hợp ánh sáng).

 

x

 

14

Kỷ yếu hội thảo

 

x

 

15

Các bài báo khoa học

 

x

 

16

Phim tư liệu phục vụ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác cá ngừ có sử dụng thiết bị tạo xung, kỹ thuật xử lý, bảo quản cá ngừ.

 

x

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5  Những đóng góp mới của nhiệm vụ KH&CN:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chứng minh việc ứng dụng máy tạo xung, xử lý đúng quy trình, ngâm hạ nhiệt đúng kỹ thuật và bảo quản cá trong hầm với vật liệu cách nhiệt PU sẽ cải thiện được chất lượng cá ngừ đại dương.

- Nghiên cứu đã xây dựng được quy trình công nghệ khai thác, xử lý và bảo quản trên tàu câu cá ngừ đại dương.

9.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường:

            - Về mặt kinh tế - xã hội

+ Trên cơ sở những nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các cơ quan quản lý của địa phương đề ra những chính sách phát triển nghề cá một cách hợp lý.

+ Đây là cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm hiệu quả vào nghề cá địa phương, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Về mặt môi trường

+ Nâng cao chất lượng cá ngừ, đồng nghĩa với nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm khai thác, qua đó cải thiện được hiệu quả kinh tế cho đội tàu khai thác.

            + Chất lượng cá ngừ được cải thiện, góp phần tạo lòng tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước, qua đó kích cầu tiêu dùng sản phẩm này và sẽ giúp ngư dân cải thiện đầu ra theo hướng ổn định.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ trễ hạn 01 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Đánh giá và thẩm định kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi”
Thông báo Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Liên kết