Advertising

Access counter
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh đã có quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh. Theo đó, có tổng cộng 10 đề tài được phê duyệt, thuộc các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp (6 đề tài), khoa học xã hội (2 đề tài), khoa học nhân văn (2 đề tài). Tổng kinh phí được duyệt 3 tỷ 220 triệu đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 870 triệu đồng, đối ứng 1 tỷ 350 triệu đồng).

TT

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỊNH HƯỚNG
MỤC TIÊU

DỰ KIẾN
SẢN PHẨM

Thời gian
thực hiện
(tháng)

Đơn vị
chủ trì

1

2

3

4

8

10

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

1

Ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác khoai sáp sạch bệnh, năng suất cao tại Cam Lâm

- Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong nhân giống khoai sáp sạch bệnh;
- Xây dựng quy trình canh tác khoai sáp tại Cam Lâm đạt năng suất cao.

- 6.000 cây khoai sáp cấy mô đáp ứng tiêu chuẩn xuất vườn  (chiều cao cây 30cm);
-  30.000 chồi cây con đáp ứng tiêu chuẩn đồng ruộng;
- 02 mô hình (500m2/mô hình); năng suất: 20 tấn/ha;
- Quy trình nhân giống khoai sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô;
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân nhanh giống nuôi cấy mô tại đồng ruộng;
- Quy trình canh tác khoai sáp tại Cam Lâm đạt năng suất cao;
- 01 lớp tập huấn: 40 hộ dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Thử nghiệm phương pháp cấy trầm sinh học trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) tại Khánh Hòa

Xác định phương pháp và chế phẩm sinh học phù hợp để tạo trầm trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) tại Khánh Hòa.
 

- Trên 50% cây Dó bầu được cấy chế phẩm sinh học có dấu hiệu tạo trầm (sau 1 năm có màu sắc đặc trưng, khi đốt có mùi thơm, đạt ít nhất 01kg trầm/cây);
- Quy trình cấy trầm bằng phương pháp sinh học phù hợp điều kiện ở Khánh Hòa;
- 01 lớp tập huấn cho 40 người dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

3

Trồng thử nghiệm cây sâm Bố chính (Hibiscus Sagittifolius Kurz) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây sâm Bố chính phù hợp điều kiện sinh thái thị xã Ninh Hòa;
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình.

- Sản phẩm củ rễ: 10 tấn tươi/ha;
-  02 mô hình trồng cây sâm bố chính trên 02 địa hình khác nhau;
- Quy trình kỹ thuật trồng cây sâm Bố chính;
- Báo cáo kết quả phân tích thành phần dược liệu trong sâm bố chính;
- 01 lớp tập huấn cho 50 người dân.
- Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

16

UBND thị xã Ninh Hòa

4

Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud thương phẩm trên sàn theo hướng an toàn sinh học

- Quy trình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud trên sàn theo hướng an toàn sinh học phù hợp với điều kiện ở Khánh Hòa;
- Triển khai nhân rộng kết quả mô hình.

- 02 mô hình (theo thức ăn công nghiệp; 50% thức ăn công nghiệp): Quy mô: 500 con/mô hình;
- 2.000 con vịt thương phẩm: 60 ngày tuổi; trọng lượng >3,3kg/con; tỷ lệ sống đến khi xuất chuồng đạt > 93%; chỉ số FCR đạt từ 2,4 - 2,6;
- Quy trình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud trên sàn theo hướng an toàn sinh học phù hợp với điều kiện ở Khánh Hòa;
- 02 lớp tập huấn cho 100 hộ dân.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

12

UBND huyện Cam Lâm

5

Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp

- Xác định khả năng sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi cá mú trân châu trong ao đất;
- Ổn định và nâng cao hiệu quả trong nuôi thương phẩm cá mú trân châu;
- Nhân rộng kết quả mô hình.

- 02 mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất với quy mô 2.000m2/mô hình; năng suất đạt ≥ 10 tấn/ha, thời gian nuôi tối đa 12 tháng/vụ, tỷ lệ sống ≥ 60%, cỡ thương phẩm ≥ 0,9 kg/con, FCR < 2,4;
- Báo cáo giải pháp kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp;
- 01 lớp tập huấn, chuyển giao mô hình cho 40 người dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

18

UBND huyện Cam Lâm

6

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) trong ao đất tại Khánh Hòa

Xây dựng mô hình và chuyển giao  kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) trong ao đất  có hiệu quả kinh tế tại Khánh Hòa.

- 03 mô hình nuôi thương phẩm cá chạch lấu với tổng diện tích 2.000m2;
- Sản lượng cá chạch lấu thương phẩm tối thiểu đạt 875kg/  03 mô hình, trọng lượng 0,25 kg/con;
- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch lấu trong ao đất có hiệu quả kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa (kích thước con giống 8-10cm/con, mật độ 2-4 con/m2, thời gian nuôi 10 tháng, tỷ lệ sống trên 70%);
- 03 lớp tập huấn cho 60 học viên tại 3 vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

15

Sở Khoa học và Công nghệ

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

7

Tổng hợp tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong trường phổ thông.

Có được bộ tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

- Bộ tư liệu khoa học (bao gồm nội dung, hình ảnh, video…) về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa;
- Các báo cáo chuyên đề;
- 01 bài báo khoa học;
- 01 hội thảo khoa học;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa

- Xác định luận cứ khoa học của cấu trúc năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng;
- Xây dựng giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp theo lộ trình (5 năm);
- Kỷ yếu hội thảo khoa học;
- Các báo cáo chuyên đề;
- 01 bài báo;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

18

Trường Đại học Khánh Hòa

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC NHÂN VĂN

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử lực lượng Công binh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2015

- Tái hiện quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công binh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2015;
- Bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng Công binh.

- Bản thảo sách Lịch sử lực lượng công binh tỉnh Khánh Hòa 1945 - 2015 (dung lượng từ 200 trang trở lên).
- Đĩa CD hình ảnh và bản thảo;
- 01 bài báo;
- Hội thảo khoa học;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Nghiên cứu, lập bản đồ nguồn gốc định cư của cư dân vùng Diên Khánh

- Nghiên cứu nguồn gốc dân cư Diên Khánh;
- Lập bản đồ về nguồn gốc định cư;
- Sưu tầm một số tư liệu và hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành vùng Diên Khánh.

- Bản đồ về nguồn gốc định cư;
- Hiện vật, tư liệu sưu tầm hoặc bản sao;
- CD tư liệu, hình ảnh;
- Các báo cáo chuyên đề về lịch sử hình thành quá trình định cư của cư dân vùng Diên Khánh;
- 01 bài báo;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Sở Văn hóa và Thể thao

H.Nhung


Bài viết khác
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Liên kết