Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2016-10512-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Lê Đình Mầu

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Nguyên Phó Viện trưởng

    Điện thoại: 0983590471

 

 

 

 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 1.581.650.000 đồng (Một tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

 Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 1.534.050.000 đồng  (Một tỷ năm trăm ba mươi tư triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng bắt đầu từ tháng 11/2016  kết thúc: 11/2018;

Thời gian gia hạn: từ tháng 12/2018  kết thúc: 02/2019;

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):     

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Đơn vị công tác

7.1.

Lê Đình Mầu

NCVCC, Tiến sĩ

Viện Hải dương học

7.2.

Phạm Sỹ Hoàn

Thạc sĩ

Viện Hải dương học

7.3.

Phạm Xuân Dương

NCVC, Tiến sĩ

Viện Hải dương học

7.4.

Nguyễn Văn Tuân

Thạc sĩ

Viện Hải dương học

7.5.

Nguyễn Chí Công

Thạc sĩ

Viện Hải dương học

7.6.

Nguyễn Thị Thùy Dung

Cử nhân

Viện Hải dương học

7.7.

Trần Văn Bình

Thạc sĩ

Viện Hải dương học

7.8.

Phạm Bá Trung

Thạc sĩ

Viện Hải dương học

7.9.

Ngô Mạnh Tiến

Cử nhân

Viện Hải dương học

7.10.

Trần Văn Hưng

Thạc sĩ

Đài Khí tượng, Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ


8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 5/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Tự đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không

đạt

1

Bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng, hải văn và động lực biển tỉnh Khánh Hòa

 

X

 

- Tài liệu, số liệu thu thập đã được xử lý

- Tập sơ đồ, bản đồ về các kết quả nghiên cứu

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

2

Đặc điểm địa hình, địa mạo biển

 

X

 

- Đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển ven bờ Khánh Hòa;

- Đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển huyện Trường Sa;

3

Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển Khánh Hòa (06 chuyên đề)      

 

X

 

1. Phân tích thống kê các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực vùng biển ven bờ Khánh Hòa và vùng biển Trường Sa;

2. Tính toán mô hình các yếu tố hải văn, động lực vùng biển ven bờ Khánh Hòa (sóng, dòng chảy, dao động mực nước, nước dâng, nhiệt độ, độ mặn);

3. Tính toán mô hình các yếu tố hải văn, động lực vùng biển Trường Sa (sóng, dòng chảy, dao động mực nước, nước dâng, nhiệt độ, độ mặn, sóng thần);

4. Đặc điểm khí tượng, hải văn tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa;

5. Đặc điểm khí tượng, hải văn tại vùng biển huyện Trường Sa;

6. Nghiên cứu, thiết lập các sơ đồ thủy động lực cho các mùa đặc trưng: ven biển Khánh Hòa, vịnh Vân Phong, Nha Trang – Bình cang, Cam Ranh, Trường Sa

4

Phân tích quy luật và dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (04 chuyên đề)

 

X

 

1. Tìm hiểu quy luật biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa

2. Tìm hiểu quy luật biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển tại vùng biển Trường Sa:

3. Dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (5, 10, 25, 50 năm) vùng biển ven bờ Khánh Hòa:

4. Dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (5, 10, 25, 50 năm) vùng biển Trường Sa:

5

Bản thảo sách chuyên khảo

 

X

 

Tên sách: “Đặc điểm khí tượng, hải văn biển Khánh Hòa”

6

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

 

X

 

9.2. Chất lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Tự đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không

 đạt

1

Bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng, hải văn và động lực biển tỉnh Khánh Hòa

 

- Tài liệu, số liệu thu thập đã được xử lý

- Tập sơ đồ, bản đồ về các kết quả nghiên cứu

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

2

Đặc điểm địa hình, địa mạo biển

 

X

 

- Đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển ven bờ Khánh Hòa;

- Đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển huyện Trường Sa;

3

Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển Khánh Hòa (06 chuyên đề)      

 

X

 

1. Phân tích thống kê các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực vùng biển ven bờ Khánh Hòa và vùng biển Trường Sa;

2. Tính toán mô hình các yếu tố hải văn, động lực vùng biển ven bờ Khánh Hòa (sóng, dòng chảy, dao động mực nước, nước dâng, nhiệt độ, độ mặn);

3. Tính toán mô hình các yếu tố hải văn, động lực vùng biển Trường Sa (sóng, dòng chảy, dao động mực nước, nước dâng, nhiệt độ, độ mặn, sóng thần);

4. Đặc điểm khí tượng, hải văn tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa;

5. Đặc điểm khí tượng, hải văn tại vùng biển huyện Trường Sa;

6. Nghiên cứu, thiết lập các sơ đồ thủy động lực cho các mùa đặc trưng: ven biển Khánh Hòa, vịnh Vân Phong, Nha Trang – Bình cang, Cam Ranh, Trường Sa

4

Phân tích quy luật và dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (04 chuyên đề)

 

X

 

1. Tìm hiểu quy luật biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa

2. Tìm hiểu quy luật biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển tại vùng biển Trường Sa:

3. Dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (5, 10, 25, 50 năm) vùng biển ven bờ Khánh Hòa:

4. Dự báo xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng, hải văn, động lực biển (5, 10, 25, 50 năm) vùng biển Trường Sa:

5

Bản thảo sách chuyên khảo

 

X

 

Tên sách: “Đặc điểm khí tượng, hải văn biển Khánh Hòa”

6

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

 

X

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5. Về kết quả đề tài:

a. Về những đóng góp mới của đề tài:

Lần đầu tiên, đề tài đã cung cấp cho cơ quan quản lý bản thảo sách chuyên khảo dưới dạng có thể biên tập, xuất bản góp phần phổ biến kiến thức về tài nguyên thiên nhiên biển đảo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.

Lần đầu đưa ra được diễn biến của một số yếu tố khí tượng biển, hải văn và dự báo xu thế của chúng trong tương lai cho vùng biển Khánh Hòa, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

b. Về hiệu quả của đề tài:

+ Hiệu quả kinh tế: Kết quả nghiên cứu và các sản phẩm là tài liệu tham khảo cho các hoạt động kinh tế biển (hàng hải, khai thác và nuôi trồng hải sản, du lịch dịch vụ, công trình biển...), nó rất hữu ích đối với một tỉnh duyên hải có vùng biển khá rộng lớn như Khánh Hòa. Đây cũng là một kênh tài liệu góp phần trong việc xây dựng các định hướng phát triển kinh tế trong đó có các nghành kinh tế biển trong những năm tới của các cấp quản lý tỉnh Khánh Hòa.

+ Hiệu quả xã hội- môi trường: Sản phẩm của đề tài, đặc biệt là bản thảo sách chuyên khảo và bộ sơ đồ kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích với hầu hết các cơ quan, người dân có tham gia các hoạt động kinh tế biển và cũng là nền tảng để tuyên truyền bảo vệ môi trường.

9.6. Về tiến độ thực hiện: Trễ 2 tháng so với thời gian được phép cho gia hạn

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019 (lần 2)
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Trường đại học Thông tin liên lạc Mít ting kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019
Nghiệm thu đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”
Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng cây củ mài (Dioscorea persimilis) tại huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa”
Đánh giá nghiệm thu đề tài “Biên soạn tài liệu lịch sử địa phương Khánh Hòa, cấp tiểu học theo hướng tích hợp”
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2019
Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển - Nha Trang, Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh”
Nghiệm thu dự án “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa”
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và công bố Chỉ số hài lòng năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019
Tọa đàm khoa học chuyên đề “Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại ở Việt nam và thách thức, cơ hội với nền kinh tế”
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03/2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.