Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): DA-2016-40506-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Nguyễn Văn Nhuận

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ

    Chức vụ: Giảng viên Viện KH&CN Khai thác Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

    Điện thoại: 0905572517

 
5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.015.921.000 đồng (Năm tỷ lẻ mười lăm triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 1.478.591.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 20 tháng bắt đầu từ tháng 03/2017  kết thúc: 10/2018

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):     

7.1.

ThS. Nguyễn Văn Nhuận

Trường Đại học Nha Trang

7.2

ThS. Vũ Như Tân

Trường Đại học Nha Trang

7.3

TS. Nguyễn Đức Sĩ

Trường Đại học Nha Trang

7.4.

TS. Trần Tiến Phức

Trường Đại học Nha Trang

7.5.

ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh

Trường Đại học Nha Trang

7.6.

KS. Nguyễn Y Vang

Trường Đại học Nha Trang

7.7.

ThS. Nguyễn Viết Hùng

Trường Đại học Nha Trang

7.8.

ThS. Nguyễn Văn Thìn

Trường Đại học Nha Trang


8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 3/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Ghi chú

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

02 Mô hình (tàu) lắp đặt hệ thống đèn LED, gồm 35 bộ đèn LED/tàu; 02 Hệ thống bè đèn, mỗi hệ thống gồm: 2 bộ đèn LED, hệ thống nổi và ắc quy

Ö

2

Phiếu điều tra thực trạng tàu thuyền, hệ thống chiếu sáng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm của nghề lưới vây xa bờ ở Khánh Hòa

Ö

3

Tập số liệu điều tra thực trạng nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hòa

Ö

4

Bảng các thông số kỹ thuật và yêu cầu khi lựa chọn đèn LED

Ö

5

Bản đề xuất chủng loại, thiết kế hệ thống đèn LED phù hợp, có hiệu quả cao trên tàu lưới vây xa bờ

Ö

6

Tập số liệu về kết quả đánh bắt thử nghiệm qua từng chuyến biển

Ö

7

Bảng kết quả kiểm định, kiểm tra các thông số kỹ thuật đèn sau đợt đánh bắt thử nghiệm cuối cùng;  Báo cáo đánh giá

Ö

8

Chuyên đề: Quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đèn LED có hiệu quả cao cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Ö

9

Chuyên đề: Đánh giá thực trạng nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Ö

10

Chuyên đề: Đánh giá hiệu quả khai thác của tàu lưới vây sử dụng hệ thống đèn LED trong khai thác thủy sản

Ö

11

Phương án nhân rộng mô hình

Ö

12

02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

Ö

13

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, sơ đồ bố trí đèn, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đèn LED trên tàu lưới vây.

Ö

13

Báo cáo tổng kết dự án

Ö

9.2. Chất lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

02 Mô hình (tàu) lắp đặt hệ thống đèn LED, gồm 35 bộ đèn LED/tàu; 02 Hệ thống bè đèn, mỗi hệ thống gồm: 2 bộ đèn LED, hệ thống nổi và ắc quy

Ö

2

Phiếu điều tra thực trạng tàu thuyền, hệ thống chiếu sáng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm của nghề lưới vây xa bờ ở Khánh Hòa

Ö

3

Tập số liệu điều tra thực trạng nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hòa

Ö

4

Bảng các thông số kỹ thuật và yêu cầu khi lựa chọn đèn LED

Ö

5

Bản đề xuất chủng loại, thiết kế hệ thống đèn LED phù hợp, có hiệu quả cao trên tàu lưới vây xa bờ

Ö

6

Tập số liệu về kết quả đánh bắt thử nghiệm qua từng chuyến biển

Ö

7

Bảng kết quả kiểm định, kiểm tra các thông số kỹ thuật đèn sau đợt đánh bắt thử nghiệm cuối cùng;  Báo cáo đánh giá

Ö

8

Chuyên đề: Quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đèn LED có hiệu quả cao cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Ö

9

Chuyên đề: Đánh giá thực trạng nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Ö

10

Chuyên đề: Đánh giá hiệu quả khai thác của tàu lưới vây sử dụng hệ thống đèn LED trong khai thác thủy sản

Ö

11

Phương án nhân rộng mô hình

Ö

12

02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

Ö

13

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, sơ đồ bố trí đèn, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đèn LED trên tàu lưới vây.

Ö

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt yêu cầu

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt yêu cầu

9.5. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

1

2

9.6. Về kết quả Dự án: Lần đầu tiên ở Khánh Hòa lắp đặt và thử nhiệm thành công 02 mô hình đèn LED trên tàu lưới vây đem lại hiệu quả cao trong sản xuất

9.7. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

+ Hiệu quả kinh tế:

Kết quả dự án cho thấy tàu sử dụng đèn LED tiết kiệm nhiên liệu hơn 70% so với tàu sử dụng đèm truyền thống, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngư dân thay đổi về nhận thức trong quá trình sử dụng công nghệ đèn LED. Vì vậy dự án đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề khai thác lưới vây kết hợp ánh sáng ở tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, do chi phí ban đầu của hệ thống đèn LED cao hơn nhiều so với đèn truyền thống, nhưng hệ thống đèn LED có nhiều ưu điểm, trong đó thể hiện độ bền theo thời gian, sự ổn định trong quá trình làm việc. Điều này giúp giảm cho phí về sửa chữa, thay thế mới.

+ Hiệu quả xã hội-môi trường:

Kết quả của Dự án sẽ tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu nghề khai thác ở tỉnh Khánh Hòa, giúp giảm áp lực cho nghề khai thác ven bờ, phát triển và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nghề khai thác xa bờ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sự ổn định kinh tế - xã hội cho cộng đồng cư dân biển;

Việc đưa đội lưới vây xa bờ vào khai thác, ngoài sử dụng hợp lý nguồn lợi còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và khu vực Trường Sa (huyện đảo của Khánh Hòa) nói riêng

Lượng khí thải CO₂ theo IPCC (2006) của 1 kg đầu diesel là 2,7 kg CO₂. Kết quả thực nghiệm về việc sử dụng đèn LED đã cho tiết kiệm được lượng lớn về chi phí nhiên liệu. Như vậy, nếu toàn bộ đội tàu lưới vây kết hợp ánh sáng tỉnh Khánh Hòa đều sử dụng đèn LED thì sẽ giảm được khối lượng rất lớn khí CO2 mỗi năm. Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, thì giảm được mỗi kg khí CO2¬ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt môi trường.

9.8. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ trễ hạn 04 tháng với thời gian quy định

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.LộcBài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Thi Olympic toán học sinh - sinh viên toàn quốc lần thứ 27
Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Đối thoại giữa lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ với thanh niên năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của stent tự tiêu trong điều trị tổn thương mạch vành
Ngày nước thế giới năm 2019
Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Tổ chức thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ và kết quả thi tuyển
Hội thảo Công nghệ thông tin trong Công nghiệp 4.0 – Một vài đề xuất triển khai tại Khánh Hòa
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02/2019
Khai mạc thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương của Sở Khoa học và Công nghệ
Hội thảo về vận dụng công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (Unclos) và các văn kiện pháp lý quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang
Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường Khánh Hòa năm 2018
Gặp mặt chúc tết cán bộ khoa học tiêu biểu Xuân Kỷ Hợi 2019
Hội nghị tập huấn và giao ban Triển khai xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.