Advertising

Access counter
Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân: Sở KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu: Văn phòng Sở -Khu liên cơ I, Số 01 Trần Phú , Nha Trang

Số điện thoại: 0258.3824676-3851563

Các mẫu phiếu (tải về)

* Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

* Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

* Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

* Thông báo gia hạn cung cấp thông tin

* Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

VP
Liên kết