Quảng cáoLượt truy cập
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 01+ 02/2018

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội ban hành Luật Thủy sản.

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics (hiệu lực từ ngày 20/02/2018).

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (hiệu lực từ ngày 15/01/2018).

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới (hiệu lực từ ngày 23/01/2018).

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (hiệu lực từ ngày 02/02/2018).

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (hiệu lực từ ngày 25/3/2018).

Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (hiệu lực từ ngày 09/02/2018).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy (hiệu lực từ ngày 10/01/2018).

Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (hiệu lực từ ngày 06/12/2017).

Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini (hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

Thông tư số 35/2017/TT-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (hiệu lực từ ngày 12/02/2018).

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày 23/01/2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than (hiệu lực từ ngày 20/01/2017).

Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Quyết định số 537/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ (hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13/02/2018 của Bộ Công Thương tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may (hiệu lực kể từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNNPTNT và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT (về thủy sản, hiệu lực từ ngày 17/3/2018).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị" (hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (hiệu lực từ ngày 08/12/2017).

Quyết định số 3827/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia (hiệu lực từ ngày 29/12/2017).

Văn bản của Bộ Tài chính

Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2018 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế (hiệu lực từ ngày 02/01/2018).

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (hiệu lực từ ngày 01/6/2018).

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2010 (hiệu lực từ ngày 01/02/2018).

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định tạm thời đối với các vùng nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên biển tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (hiệu lực từ ngày 02/02/2018).

Linh CC


Bài viết khác
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03/2019
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02/2019
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 4/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 3/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 12/2017
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 10/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 9/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 7,8/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 6/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 5/2017
Danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2017
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (03/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.