Quảng cáoLượt truy cập
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 12/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội ban hành Luật Thủy sản.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị".
Linh CCBài viết khác
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02/2019
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 4/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 3/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 01+ 02/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 10/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 9/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 7,8/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 6/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 5/2017
Danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2017
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (03/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2016
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.