Advertising

Access counter
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

* Xem chi tiết Quyết định và danh mục thủ tục hành chính rà soát đơn giản hóa tại đây

HHBài viết khác
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công tác cải cách hành chính quí I tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016
Ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến mức độ 3
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Báo cáo tóm tắt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016
Chỉ số PCI, chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2015
Chỉ thị 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 229/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Liên kết