Quảng cáo

Lượt truy cập
Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành trong năm 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Sử dụng ngân sách nhà nước

Không sử dụng ngân sách nhà nước

Cấp quốc gia

Cấp bộ

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

A

Tổng số

35

01

 

11

 23

 

I

Số lượng nhiệm vụ

 35

 01

 

 11

 23

 

II

Kinh phí (triệu đồng)

 23.482,470

 2.970

 

 11.227,554

 2.689,018

 6.595,898

2.1

Ngân sách nhà nước

 16.186,327

 2.970

 

 11.227,554

 1.988,773

 

2.2

Nguồn tự có của tổ chức

7.296,143

 

 

  

700,245

 2.808,225

2.3

Nguồn khác

 

 

 

 3.787,673

B

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

I

Khoa học tự nhiên

02

 

 

01

01

 

1.1

Số lượng nhiệm vụ

 02

 

 

 01

 01

 

1.2

Kinh phí (triệu đồng)

1.691,650

 

 

 1.534,050

 110

 47,600

 

Ngân sách nhà nước

1.634,050

 

 

 1.534,050

 100

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

57,600

 

 

 

 

 10

 

       47,600

 

Nguồn khác

 

 

 

 

II

Khoa học kỹ thuật-công nghệ

03

 

 

01

 02

 

2.1

Số lượng nhiệm vụ

 03

 

 

           01

 02

 

2.2

Kinh phí (triệu đồng)

2.169,928

 

 

 549,144

 238,949

 1.381,835

 

Ngân sách nhà nước

733,967

 

 

 549,144

 184,823

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

1.435,961

 

 

 

 

 54,126

  1.381,835

 

Nguồn khác

 

 

 

 

III

Khoa học nông nghiệp

15

01

 

04

10 

 

3.1

Số lượng nhiệm vụ

 15

 01

 

 04

10 

 

3.2

Kinh phí (triệu đồng)

13.515,673

 2.970

 

 5.204,381

 1.503,119

 3.838,173

 

Ngân sách nhà nước

9.160,381

2.970

 

5.204,381

 986

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

4.355,292

 

 

 

517,119

 50,500

 

Nguồn khác

 

 

 

 3.787,673

IV

Khoa học y-dược

05

 

 

04

01

 

4.1

Số lượng nhiệm vụ

 05

 

 

 04

01

 

4.2

Kinh phí (triệu đồng)

4.727,909

 

 

 3.310,619

 89

 1.328,290

 

Ngân sách nhà nước

3.378,619

 

 

3.310,619

 68

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

1.349,290 

 

 

 

 

21 

 1.328,290

 

Nguồn khác

 

 

 

 

V

Khoa học xã hội

08

 

 

01

07

 

5.1

Số lượng nhiệm vụ

08

 

 

 01

 07

 

5.2

Kinh phí (triệu đồng)

1.236,310

 

 

  629,360

 606,950

 

 

Ngân sách nhà nước

1.163,31

 

 

  629,360

 533,950

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

73

 

 

 

73 

 

 

 

Nguồn khác

 

 

 

 

VI

Khoa học nhân văn

02

 

 

 

02

 

6.1

Số lượng nhiệm vụ

02

 

 

 

 02

 

6.2

Kinh phí (triệu đồng)

140

 

 

 

 140

 

 

Ngân sách nhà nước

115

 

 

 

 115

 

 

Nguồn tự có của tổ chức

25

 

 

 

25 

 

 

Nguồn khác

 

 

 

 

X.Phương


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.