Quảng cáo
Lượt truy cập
Hướng dẫn thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu KHCN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014  Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đơn vị chủ trì về việc đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu như sau:

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu kết quả nghiên cứu, nếu có nhu cầu, tổ chức chủ trì phải nộp hồ sơ đề nghị giao quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN.

* Hồ sơ đề nghị giao quyền: (quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP):

           - Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu:

Mẫu 1- Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

           - Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

Mẫu 2 Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

           - Dự thảo Thỏa thuận về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu:

Mẫu 3 Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

             - Báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Mẫu 12 Phụ lục Thông tư 14/2014/TT-BKHCN (tải về)

* Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý gửi thông báo đề nghị giao quyền, tổ chức chủ trì có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc không có nhu cầu hoặc không có ý kiến trả lời hoặc không nộp hồ sơ theo quy định,  đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ xem xét hồ sơ đề nghị giao quyền đã nhận được của tổ chức khác.

* Các văn bản pháp luật liên quan:

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP

- Thông tư 15/2014/TT-BKHCN

- Phục lục thông tư 15

(Hoặc có thể tải về từ chuyên mục Văn bản PL trên Website Sở)

HH


Bài viết khác
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.