Quảng cáo

Lượt truy cập
Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KH&CN năm 2016
Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KHCN năm 2016 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UB ngày 05/10/2015. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện quản lý các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định.

Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố có đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt tại Quyết định trên có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định đã được ban hành.

* Quyết định và danh mục đề tài đính kèm

HHLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.