Advertising

Access counter
Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2015

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của quyết liệt của UBND tỉnh, hầu hết các nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2015 được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra. Các giải pháp CCHC được các Sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền và triển khai đôn đốc được chú trọng, triển khai có trọng tâm, ưu tiên đúng mức cho các nội dung, lĩnh vực bức thiết.

* Toàn văn báo cáo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2015


Bài viết khác
Báo cáo tóm tắt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016
Chỉ số PCI, chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2015
Chỉ thị 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 229/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Tổng hợp công tác CCHC của tỉnh Quý III và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015
Thông báo kết quả vòng sơ khảo và triệu tập các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" lần 2 năm 2015
Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quí III năm 2015
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2014
Quy chế Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Sở KH&CN Khánh Hòa
Quyết định Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa của Sở KH&CN Khánh Hòa
Liên kết