Quảng cáoLượt truy cập
Danh sách Email công vụ

A

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

skhcn@khanhhoa.gov.vn

1

Huỳnh Kỳ Hạnh

hkhanh@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Sở

2

Hoàng Thị Lệ Hà

htlha@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Phạm Cao Cường

pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

Văn Phòng Sở

4

Phạm Thị Thùy Quyên

pttquyen@khanhhoa.gov.vn

Phó chánh văn phòng

5

Nguyễn Khắc Sinh

nksinh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

Phòng Quản lý Khoa học

6

Lê Thị Diệp Thảo

ltdthao@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

7

Nguyễn Thế Lộc

ntloc.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

8

Phạm Thị Kim Dàn

ptkdan@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Lê Văn Thoại

lvthoai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

Phòng Quản lý Công nghệ

10

Lê Bích Thủy

lbthuy@khanhhoa.gov.vn

Trường phòng

11

Nguyễn Đình Mãi

ndmai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

Phòng Quản lý Chuyên ngành

12

Huỳnh Đức Hiền

hdhien@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

13

Phạm Thị Thanh Hương

ptthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

14

Thái Hồng Huy

thhuy@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

15

Huỳnh Thị Kiều Châu

htkchau@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

Phòng Quản lý KHCN cơ sở

16

Tô Hồng Nhung

thnhung@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

17

Trần Nguyên Minh

tnminh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

 

      Thanh tra Sở

 

18

Ngô Văn Hiệp

nvhiep.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

19

Đàm Thị Huế

dthue@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

B

TRUNG TÂM TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

1

Nguyễn Bảo Quốc

nbquoc@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

2

Lê Xuân Hải

lxhai@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

3

Nguyễn Huyền Tôn Nữ Ngọc Hân

nhtnnhan@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

4

Phạm Thị Hồng

pthong@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

5

Huỳnh Hữu Thái Lâm

hhtlam@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

6

Trần Hải Minh

thminh@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

7

Lê Hoài Nam

lhnam@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

8

Nguyễn Khánh Nam

nknam@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

9

Đinh Phan Cao Nguyên

dpcnguyen@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

10

Lê Tuấn Quang

ttquang.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

C

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

1

Nguyễn Hoài Sơn

nhson.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chi cục Trưởng

2

Lê Vinh Liên Trang

lvltrang@khanhhoa.gov.vn

Chi cục phó

3

 Phạm Thị Lan

ptlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

4

Huỳnh Xuân Thắng

hxthang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

5

Mai Đức Dũng

mddung@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

6

Nguyễn Công Thoại

ncthoai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

7

Nguyễn Đức Thuần

ndthuan@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

8

Nguyễn Thị Tuyết

nttuyet.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Trần Thanh Lân

ttlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

10

Võ Thị Chiến

vtchien@khanhhoa.gov.vn

Kế toán

D

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

1

Huỳnh Cường

hcuong@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Trung tâm

2

 Lê Ngọc Thủy Anh Tuấn

lntatuan@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

3

 Trần Thị Thu Thủy

tttthuy.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

4

 Vũ Hà Phương

vhphuong@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

5

Bùi Thị Thương Thảo

bttthao@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

6

Đinh Văn Hiện

dvhien@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

7

Huỳnh Tuân

htuan@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

8

Nguyễn Ánh Tuyết

natuyet.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

9

Nguyễn Minh Thanh

nmthanh.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

10

Nguyễn Quốc Khánh

nqkhanh.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

11

Trần Văn Dũng

tvdung@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

12

Nguyễn Đức Huy Quang

ndhquang@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

13

Nguyễn Ngọc Hiểu

nnhieu.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

14

Đinh Hoàng Nghiêm

dhnghiem@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

15

Đỗ Tú Tài

dttai@khanhhoa.gov.vn

Viên Chức

16

Trần Thị Phương Thùy

ttpthuy@khanhhoa.gov.vn

Viên ChứcLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 209/GP-BC, ngày  29  tháng 05   năm 2007
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa.    Điện thoại: 84 58 824676  Fax: 84 58 824676
Email: vanphong_SKHCN@dostkhanhhoa.gov.vn  Website: www.dostkhanhhoa.gov.vn