Quảng cáoLượt truy cập
Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ theo Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ và Công văn số 278/UBND-VX ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN,

            Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cơ quan, đơn vị là tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 và các biểu mẫu liên quan để tổ chức khoa học và công nghệ tự đánh giá hàng năm, lưu trữ kết quả đánh giá phục nhằm vụ cho công tác đánh giá từ bên ngoài theo quy định cũng như phục vụ các hoạt động khác có liên quan của các tổ chức khoa học và công nghệ về sau.

(Liên hệ: Nguyễn Đình Mãi – Phòng QLCN&TTCN, ĐT: 0917 405 980. Email: nguyendinhmaiqn@gmail.com)

* Mẫu phiếu đánh giá

* Thông tư 38/2014/TT-KHCN

Đ.Mãi


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.