Advertising

Access counter
Thông báo về người phát ngôn báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa xin thông báo Người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Họ và tên: Ông HUỲNH KỲ HẠNH

- Chức vụ: Giám Đốc Sở

- Điện thoại cơ quan: 0258.3522556;  

- Email:  hkhanh@khanhhoa.gov.vn

 Liên kết