Quảng cáo

Lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÁNH HÒA

Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3824676; Fax: (84.58) 3824676; E-mail: skhcn@khanhhoa.gov.vn

 


GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn

 PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. PHẠM CAO CƯỜNG

ĐT: 0258. 3815089; 0983158218; 
Email: pccuong@khanhhoa.gov.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC
ThS. LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568
Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1.VĂN PHÒNG 

 

Phó Chánh Văn Phòng (Phụ trách):  ThS. Phạm Thùy Quyên

ĐT: (058) 3824676 ;  Email: pttquyen@khanhhoa.gov.vn
 

2.PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Phòng (Phụ trách): Lê Thị Diệp Thảo

ĐT: (058) 3821254; 0905293847;  Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn


 

3.PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

 

Phụ trách: TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3816884;

 

4.PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH


                   Phụ trách: ThS. Lê Vinh Liên Trang 

          ĐT:  (058)3824290;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

5.THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra: Huỳnh Đức Hiền

ĐT: (0258) 3815089; Email: hdhien@khanhhoa.gov.vn

 

6.PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Trưởng phòng : Nguyễn Thanh Hương

ĐT : (058) 3822556;  Email: nthuong@khanhhoa.gov.vn

 

7.PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

 

Phó Trưởng phòng (Phụ trách):  CN. Tô Hồng Nhung

ĐT:  (058)3821131;  0935053575;  Email: thnhung@khanhhoa.gov.vn


 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ 01 Trần Phú, TP. Nha Trang


Giám đốc:  ThS. Nguyễn Bảo Quốc

ĐT: 0905723600; Email: nbquoc@khanhhoa.gov.vn


2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

11 Hùng Vương, TP. Nha Trang - ĐT: (058) 3522555; Fax: (84.58) 3521065

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoài Sơn

ĐT: 0982032035;  Email: nhson@khanhhoa.gov.vn

 

3.TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 Địa chỉ: 11 Hùng Vương, TP. Nha Trang

 

Giám đốc: Huỳnh Cường

Điện thoại: (058) 3528939 – Di động: 0905.110.313;  Email: hcuong@khanhhoa.gov.vn

 

 Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.