Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 1445/KH-SKHCN ngày 09/9/2022 Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân,
Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022
Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyết tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 15/6/2022.
Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (Kế hoạch 1061/KH-KHCN ngày 21/7/2022), như sau:
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ (Quyết định số 1959/QĐ-UBND)
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
Giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở KH&CN
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tập trung vào một số vấn đề như sau:
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ (Quyết định số 1755/QĐ-UBND)
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 729/QDD-UBND ngày 16/03/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2021
Toàn bộ 7 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ, nề nếp, hiệu quả từ xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công và phối hợp, kiện toàn đội ngũ tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát sự hài lòng, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC hàng năm.
Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nâng cao chỉ số cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sáng ngày 25/02/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc năm 2022”.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 208/KH-SKHCN ngày 28/02/2022 tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với mục tiêu sau:
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2021 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Chương trình cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 – 2030
Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2030
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Theo đó, mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch như sau:
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết