Góp ý Dự thảo Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6662/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 về việc triển khai nội dung Công văn số 1824/BKHCN-TCCB, ngày 12/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9885/UBND-KGVX ngày 05/10/2021 và Công văn số 2692/BKHCN-TTKHCN ngày 29/9/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ (Dự thảo). Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm nghiên cứu, có văn bản góp ý Dự thảo.
Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu và có ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg.
Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh
Để có cơ sở thực hiện xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp các thông tin để tổng hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới
Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030
Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2318/BKHCN-TĐC ngày 26/8/2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8565/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị
Góp ý Dự thảo Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Sở KH&CN trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo Đề án (gửi kèm); trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giúp phát huy được hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025
Góp ý dự thảo “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa”
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5676/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 và văn bản số 8010/UBND-KGVX ngày 19/8/2021về việc triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Góp ý dự thảo “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa”
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa” (Sau đây gọi tắt la Quy chế), sự cần thiết ban hành văn bản được trình bày trong dự thảo tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ.
Góp ý Dự thảoThông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tại Công văn số 2140/BKHCN-TĐC ngày09/8/2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 7782/UBND-KGVX ngày13/8/2021 Về việc góp ý dự thảo Thông tư định mức Kinh tế- kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn,  quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia,
Góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước
Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tại Công văn số 1971/BKHCN-TĐC ngày 26/7/2021; và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 7522//UBND-KGVX ngày 06/8/2021 Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước, Sở KHCN kính đề nghị:
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục các biểu mẫu của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018
Thực hiện nhiệm vụ phân công trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 ban hành tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục các biểu mẫu của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018
|<<    <   
[1]234
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết