Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 189/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ
Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 190/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 187/QĐ-SKHCN ngày 08/11/2021 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 166/QĐ-SKHCN ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 142/QĐ-SKHCN ngày 19/9//2021 Về việc kiện toàn Ban Điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư.
Quyết định Về việc khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến 6 tháng đầu năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-SKHCN ngày 15/9//2021 Về việc khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến 6 tháng đầu năm 2021.
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 137/QĐ-SKHCN ngày 13/9//2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 06/9//2021 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 128/QĐ-SKHCN ngày 31/8//2021 về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-SKHCN ngày 20/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 119/QĐ-SKHCN ngày 19/8//2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 17/8//2021 Về việc kiện toàn Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ.
Kế hoạch Phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19”
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành kế hoạch số 1053/SKHCN-VP ngày 11/8/2021 về phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 110/QĐ-SKHCN ngày 10/8//2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết