Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở KH&CN
Căn cứ Kế hoạch số 10880/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Khánh hòa triển khaii Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 1779/KH-SKHCN ngày 15/11/2021 hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  187/QĐ-SKHCN ngày 02/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 của Sở KH&CN
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng số 1518/KH-SKHCN ngày 05/10/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Kế hoạch Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 4341/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch 1429/KH-SKHCN ngày 23/9/202 Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực khoa học và công nghệ với nội dung chính như sau
Kế hoạch triển khai tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 2311/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Chỉ thị số 33), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33, như sau:
Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 của Sở KH&CN
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, với các nội dung cụ thể
Điều chỉnh thời gian tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian tiếp công dân. Theo đó:
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 6848/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện (Kế hoạch 1163/KH-SKHCN ngày 04/8/2022) với nội dung, cụ thể như sau:
Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 của Sở KH&CN
Thực hiện Quyết định sổ 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Kế hoạch số 6088/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị năm 2022 của sở KH&CN
hực hiện Kế hoạch số 3200/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở KH&CN
Để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Sở Khoa học và Công nghệ được ban hành tại Kế hoạch số 202/KH-SKHCN ngày 24/02/2022, Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định 76/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2022  về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa.
Nội quy Tiếp công dân của Sở KH&CN
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định 75/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2022 về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân
Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Mục đích của Kế hoạch: Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Sở; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.
|<<    <   
[1]234567
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết