Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định 76/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2022  về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa.
Nội quy Tiếp công dân của Sở KH&CN
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định 75/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2022 về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân
Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Mục đích của Kế hoạch: Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Sở; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐTĐKT ngày 26/5/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về Kế hoạch hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch như sau:
Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch 165/KH-SKHCN ngày 15/02/2022 hưởng ứng phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”.
Quyết định về việc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 tại Khánh Hòa””
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2022 về viêc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 tại Khánh Hòa
Quyết định về việc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2022 về viêc Về việc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở KH&CN năm 2022
Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:
Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 189/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ
Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 190/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 187/QĐ-SKHCN ngày 08/11/2021 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 166/QĐ-SKHCN ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 142/QĐ-SKHCN ngày 19/9//2021 Về việc kiện toàn Ban Điều hành quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư.
Quyết định Về việc khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến 6 tháng đầu năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-SKHCN ngày 15/9//2021 Về việc khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến 6 tháng đầu năm 2021.
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 137/QĐ-SKHCN ngày 13/9//2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.
|<<    <   
[1]23456
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết