Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 10491/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 424/KH-SKHCN ngày 16/3/2023 kế hoạch thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023
Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019 – 2023 lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 1454/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2019-2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện (Kế hoạch 284/KH-SKHCN ngày 23/02/2023)
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là THTK, CLP) năm 2023 là thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP; đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội
Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2023-2026
Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2026, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:
Kế hoạch Phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023” của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết sổ 130/NQ-HĐND, ngày 8/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) của Sở KH&CN
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 12718/KH-UBND ngày 21/12/2022 về phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)
Sở KH&CN ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện đảm bảo mục đích phong trào thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 14/CT-UBND tại Kế hoạch số 10348/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-SKHCN ngày18/01/2023 tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 68/KH-SKHCN ngày 13/01/2023) với các nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”
Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 2091/KH-SKHCN ngày 30/12/2022 thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2023 thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 226/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2022 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hòa.
Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở KH&CN
Căn cứ Kế hoạch số 10880/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Khánh hòa triển khaii Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 1779/KH-SKHCN ngày 15/11/2021 hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  187/QĐ-SKHCN ngày 02/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 của Sở KH&CN
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng số 1518/KH-SKHCN ngày 05/10/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Kế hoạch Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 4341/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch 1429/KH-SKHCN ngày 23/9/202 Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực khoa học và công nghệ với nội dung chính như sau
|<<    <   
[1]234567
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết